Projekt Štandardy pre galérie SR — 2. etapa

RGS vďaka Fondu na podporu umenia realizuje projekty na vypracovanie galerijných štandardov ako predpokladu procesu samoregulácie, zameraného na sebahodnotenie a hodnotenie galérií za účelom zvýšenia kvality pracovného výkonu. Súčasťou bude vypracovanie pravidiel procesu akreditácie vrátane systému hodnotenia, ale aj inštrukcií, metodických listov a iných nástrojov pre splnenie štandardov. 

V roku 2018 prebiehal projekt 2. etapy, ktorý nadviazal na 1. etapu. S prihliadnutím na slovenské špecifiká, legislatívne prostredie a podmienky galérií, boli vypracované dohodnuté minimálne štandardy, ktoré sú základnou časťou celého rámca galerijných štandardov. 

V rámci 2. etapy boli zrealizované 3 workshopy sedemčlennej pracovnej skupiny zostavenej zo zástupcov RGS a SNG.

Workshop (1)
Termín: 27. – 29. septembra 2018; Miesto: Vyhne

Workshop (2)
Termín: 19. – 21. 2018; Miesto: Bojnice

Workshop (3)
Termín: 3. – 4. decembra 2018, Miesto: SNG – Bratislava