Naše poslanie

Rada galérií Slovenka (RGS) je jediný odborný a koordinačný orgán zbierkotvorných galérií registrovaných na území Slovenska, ktoré odborne budujú, spracovávajú, uchovávajú a zverejňujú trvalý zbierkový fond výtvarného umenia.

RGS vznikla v roku 1990 a od roku 1998 je registrovaná ako dobrovoľné profesijné občianske združenie. Jej členmi sú registrované galérie pôsobiace na území Slovenska, zastúpené riaditeľom a zvolenými odbornými zamestnancami galérií. Rada pomáha riešiť problémy jednotlivých galérií, problémy vo vzťahu medzi nimi a inými orgánmi a organizáciami, spolupracuje s MKSR a orgánmi štátnej správy a samosprávy v otázkach vytvárania podmienok a zabezpečovania činnosti siete galérií SR. Podieľa sa na tvorbe koncepcií a stratégií v oblasti kultúry, na vzdelávaní odborných pracovníkov, podporuje a realizuje významné odborné projekty. Sprostredkúva informácie, pomáha zviditeľňovať galérie a ich činnosť.

História RGS

V roku 1975 Slovenská národná galéria, ktorej zo zákona vyplýva a dodnes jej prislúcha metodická pôsobnosť v oblasti galerijnej činnosti, vypracovala koncepciu spolupráce SNG s regionálnymi galériami, v ktorej navrhla zriadenie Koordinačnej rady riaditeľov galérií, ako platformy pre výmenu vzájomných informácií a miesta pre odbornú a metodickú pomoc SNG regionálnym galériám. Súčasne mala byť priestorom pre dohovor o spoločnom postupe v základných odborných otázkach galérií. Ministerstvo kultúry predloženú koncepciu schválilo v septembri 1975 a 4. decembra 1975 sa v Bratislave zišli riaditelia všetkých regionálnych galérií, ktorí privítali túto myšlienku a odsúhlasili predložený Štatút KRRG.

Jej „krstným“ otcom i výkonným metodickým a organizačným pracovníkom sa bol PhDr. Marián Váross, v tom čase pracovník SNG. Na tejto platforme fungovala burza výstav medzi galériami, riešili sa odborné i praktické problémy, zjednocovali sa postupy. SNG vypracovala Pravidlá katalogizácie umeleckých diel a začal sa budovať Centrálny katalóg zbierok výtvarného umenia v galériách a múzeách na Slovensku, ujasňovali sa pravidlá kategorizácie zbierok, pohybu diel, výpožičné reverzy. KRRG odsúhlasovala témy na vzdelávacie semináre, ktoré realizovala SNG - napr. celoštátny seminár s medzinárodnou účasťou prednášateľov Formy a metódy kultúrno-výchovnej práce v galériách (26. – 28.IX.1979), alebo celoslovenský seminár o reštaurovaní zbierok výtvarného umenia na sklonku roku 1989. V decembri 1989, aktuálne reagujúc na spoločensko-politické dianie, zvolala zástupcov galérií vtedajší riaditeľ Galérie mesta Bratislavy PhDr. Ivan Jankovský s ideou vzniku spoločnej nezávislej platformy. 21. septembra 1990 oficiálne vzniká dobrovoľné združenie galérií pôsobiacich na území Slovenska s názvom rada galérií Slovenska (RGS).

Keďže v roku 1990 prešli galérie pod zriaďovateľskú pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, v bezprostredných porevolučných časoch fungovala rada galérií Slovenska ako spoločná platforma pre koordinovaný odborný postup najmä smerom k MKSR. Rada sa vyjadrovala k legislatívnym otázkam vo vzťahu k existencii a činnosti galérií, pripomienkovala materiály, zákony, navrhovala riešenia, vysielala svojich zástupcov do odborných komisií a poradných orgánov, mala zástupcov v komisiách Fondu kultúry Pro Slovakia, riešila problémy vo vzťahoch s inými orgánmi a organizáciami.

Po sľubnom rozvoji nastal s nástupom novej vlády v roku 1994, po nemalých úsporných opatreniach a nekompetentných zásahoch zo strany ministerstva do vedenia viacerých galérií, útlm činnosti RGS. Po zriadení regionálnych kultúrnych centier tzv. intendantúr, ako sprostredkujúceho a najmä ideologicky dozorného článku v riadení medzi ministerstvom a samotnými inštitúciami, ktorý zároveň centralizoval niektoré činnosti, došlo po roku 1996 i k útlmu činnosti galérií samotných. Nesúhlasný postoj so zriadením intendantúr vyvolal len ďalšie odvolávania riaditeľov.

Po zrušení intendantúr a vrátení právnej subjektivity galériám (1998 – 1999) sa oživuje i činnosť Rady galérií Slovenska.

Kontakty

Sídlo
Rada galérií Slovenska
Riečna 1
815 13 Bratislava

Korešpondenčná adresa
Stredoslovenská galéria
Dolná 8 
975 90 Banská Bystrica

IČO: 30853231

email > rada.galerii.slovenska[at]gmail.com
facebook > facebook.com/RGS.Rada.galerii.Slovenska


Predsedníčka RGS 
Mgr. Miloslava Borošová Michalcová, PhD.
Stredoslovenská galéria
Dolná 8 
975 90 Banská Bystrica
tel > 048/4701612
email > miloslava.borosovamichalcova[at]sgb.email
 
Tajomník 
Mgr. Katarína Minka Baraníková
Stredoslovenská galéria
Dolná 8 
975 90 Banská Bystrica
tel > 0902782295
email > rada.galerii.slovenska[at]gmail.com

Naši partneri

Memorandum o vzájomnej spolupráci (na stiahnutie v pdf) uzatvorili s Radou galérií Slovenska partneri: 

AMG — Asociace muzeí a galerií České republiky je profesním sdružením muzeí a galerií v České republice a osob činných v oboru muzejnictví. Zaměřuje se zejména na propagaci a popularizaci činnosti muzeí a galerií v České republice, pořádání konferencí a seminářů, ediční činnost a vzdělávání muzejních pracovníků.

ZMS — Zväz múzeí na Slovensku v rámci svojho poslania zastupuje, obhajuje a presadzuje záujmy svojich členov navonok, osobitne vo vzťahu k ich zriaďovateľom, podieľa sa na príprave právnych predpisov a rozvojových koncepcií múzejníctva a uplatňuje profesijné záujmy múzeí. 

RGCR — Rada galerií České republiky je profesní unií českých muzeí umění – galerií, které sdružuje za účelem koordinace jejich činnosti při tvorbě, správě, a ochraně a zveřejňování uměleckých sbírek jako nezcizitelné součásti národního kulturního dědictví. V součinnosti s orgány samosprávy a státní správy zároveň usiluje o to, aby česká muzea umění – galerie, v jejich nenahraditelném postavení správců těchto uměleckých sbírek, měla ke své práci a existenci optimální podmínky.

Český výbor ICOM vznikl v roce 1994 jako nástupnická organizace Československého výboru ICOM, který byl v roce 1946 jedním ze 14ti zakládajících členů Mezinárodní rady muzeí ICOM. Hlavním posláním Českého výboru ICOM je podpora zapojení českých muzejních pracovníků do globální mezinárodní komunity. 

Slovenský komitét ICOM je jedným z národných komitétov ICOM – medzinárodnej inštitúcie múzeí a múzejných profesionálov, ktorej úlohou je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva ľudstva, tak hnuteľného ako aj nehnuteľného a komunikácie jeho hodnoty zoči-voči verejnosti.