Otvorené stanovisko Rady galérii Slovenska k pripravovanému zákonu o múzeách

Vážená pani ministerka,

pre Radu galérii Slovenska (ďalej RGS) je neprijatel’ný pripravovaný zákon o múzeách. Na oficiálnom stretnutí, ktoré zorganizovalo Ministerstvo kultúry SR (ďalej MK SR) so zriaďovatel’mi a stavovskými organizáciami 6. októbra 2022 vo Zvolene a na ktorom prezentovalo aktuálne znenie nového zákona sme sa dozvedeli, že odbomé pripomienky predložené našou zástupkyňou v pracovnej skupine neboli akceptované. Na tomto dôležitom odbornom stretnutí nám chýbala Vaša prítomnosť a tiež neprítomnosť generálnej riaditeľky SNG Mgr. Alexandry Kusej, Phd. a Mgr. Branislava Panisa generálneho riaditel’a Slovenského národného múzea ako zástupcov našim národných inštitúcií. Naše stanovisko uvádza, že návrh zákona o múzeách sa nachádza momentálne vo fáze prípravy, ktorá nie je vhodná na d’alší krok v rámci legislatívneho procesu schval’ovania. Pripravovaný návrh zákona o múzeách v tejto podobe neprináša nové potrebné zmeny v zákone, nie sú pomenované nové požiadavky na zákon zo strany odbomej verejnosti (nie je lepším zákonom ako platný zákon a neprináša lepšie riešenia, skôr naopak: vnáša chaos do legislatívy v mnohých bodoch); je nedostačujúci, čo sa týka predmetu zákona: vypustila sa z názvu „galéria”, čo RGS považuje za nesprávne – galérie spĺňajú aj funkcie, ktoré múzeá nie (napríklad sú aktívne na poli prezentovania, formovania a hodnotenia súčasného vizuálneho umenia) a príklady na ich fungovanie nachádzame vo svete (porovnaj: National Gallery v Londýne a pod.). Neprináša dostatočne presnú definíciu pojmu „galéria” (súčasný návrh hovorí jednou vetou, že galéria je múzeum so špecializáciou na prezentáciu vizuálneho umenia – táto definícia je absolútne nedostačujúca a nepostačujúca). Následkom absentujúcej definície v celom znení návrhu zákona sú nezrovnalosti a nepresnosti (napríklad aká je v tomto prípade úloha Slovenskej národnej galérie a prečo tam figuruje pri Slovenskom národnom múzeu ako plnohodnotná inštitúcia pre galérie?). Nakol’ko pripomienky členov RGS ohl’adom mnohých ďalších otázok neboli do značnej miery akceptované, ani ich odmietnutie dostatočne vysvetlené RGS sa verejne a otvorene dištancuje od prípravy tohto zákona v takejto forme.

S pozdravom

Mgr. Ľudmila Kasaj Poláčková
predsedníčka RGS