Stanovisko Rady galérií Slovenska k presídleniu Mestskej galérie v Rimavskej Sobote do priestorov Domu kultúry

Vážený pán primátor JUDr. Jozef Šimko, 

dostali sme informáciu o plánovanom presídlení Mestskej galérie Rimavská Sobota z priestorov na Hlavnom Námestí do priestorov Domu kultúry, kde sídli Mestské kultúrne stredisko. 

Na základe Záznamu zo zasadnutia MsZ Rimavská Sobota (zo dňa 21.11.2023) k tomuto rozhodnutiu došlo na podnet novovymenovanej riaditeľky MsKS Bc. Silvie Habánovej. 

S kurátorkou galérie Mgr. Gabrielou Garlatyovou, PhD., ktorá je jedinou odbornou zamestnankyňou galérie (pôsobiacou v galérii od roku 1999), celoslovensky a medzinárodne rešpektovanou odborníčkou na umenie 2. polovice 20. storočia až po súčasné umenie, pričom jej zásluhou vedeckej akríbie a manažérskej šikovnosti je Mestská galéria v Rimavskej Sobote kultúrnym prostredím vnímaná ako významný subjekt - nebol tento zámer komunikovaný a konzultovaný. 

Mestská galéria Rimavská Sobota je aktívnym členom Rady galérií Slovenska, no o skutočnosti, že k odsúhlaseniu návrhu Bc. S. Habánovej už došlo a galéria sa bude musieť presídliť do priestorov Domu kultúry (kde je opäť mediálne avizovaná komplexná rekonštrukcia) do konca roka 2023, sme sa dozvedeli žiaľ až z medializovaných správ. Silvia Habánová nepožiadala ani Radu galérií Slovenska o stanovisko. 

Pre Radu galérií Slovenska je tento postup Bc. Silvie Habánovej nepochopiteľný nielen z odborného a personálneho hľadiska, ale aj vo vzťahu k nadobudnutým zbierkam a aktivitám galérie, ktoré zastrešovala Mgr. Gabriela Garlatyová, PhD. - vo vzťahu nielen k odbornej ale aj širšej verejnosti, vzdelávacej a publikačnej činnosti. 

Zmätočne pôsobí odôvodnenie presunu galérie, ako aj plánovaný presun zbierky do objektu, ktorý sa ide rekonštruovať (pričom cit.: V rámci rekonštrukcie Domu kultúry dôjde k výmene okien, zatepleniu fasády, zatepleniu a opravy strechy a kompletnej regulácii vykurovacieho systému vrátane klimatizácii… resp. aj výmenu rozvodov a nie je jasné dlho obnova potrvá a kedy má byť zrenovovaný kultúrny dom opätovne prístupný zamestnancom aj verejnosti)

Údajným hlavným dôvodom boli ekonomické straty (?), ktoré pritom zahrňovali výdaje na energie a plat jedného zamestnanca. Je však evidentné, že odborná inštitúcia, akou je zbierkotvorná galéria s jedným odborným zamestnancom bola dlhodobo značne personálne poddimenzovaná. Je pritom zrejmé, že iba vďaka osobnému nasadeniu a zanietenosti dosiahla galéria ten status, ktorý v súčasnosti má. 

Pri kvantitatívnom výpočte priamych vynaložených nákladov by bolo vhodné kompenzačne evidovať aj množstvo úspešných grantov, získaných finančných prostriedkov, hodnoty získaných umeleckých diel, ich potenciál pri celospoločenskom kultúrnom zhodnocovaní, dosahu medializácie úspechov Mestskej galérie v Rimavskej Sobote, ako aj jej vysoko hodnotnej prezentácie a popularizácie prostredníctvom odbornej činnosti Mgr. Gabriely Garlatyovej, PhD..

Rada galérií Slovenska, ako odborný a koordinačný orgán zbierkotvorných galérií registrovaných na území Slovenska, ktoré odborne budujú, spracovávajú, uchovávajú a zverejňujú trvalý zbierkový fond výtvarného umenia - vyslovuje obavu o budúcnosť Mestskej galérie Rimavská Sobota (ako subjektu) a zároveň aj o jej zbierkový fond, nakoľko priestory Domu kultúry nemajú adekvátne galerijné zázemie pre expozície, ani pre deponovanie umeleckých diel. 

Treba mať na pamäti, že zaobchádzanie so zbierkovými predmetmi ukladá Zákon 206/2009 o múzeách a galériách a o ochrane kultúrnej hodnoty. Zároveň treba vziať do úvahy, že galérie sú samostatné a špecifické pracoviská oproti múzeám. 

Mestská galéria v Rimavskej Sobote tvorí neoddeliteľnú súčasť celoslovenskej kultúrnej ponuky a je kvalitnou adresou pre všetkých výtvarníkov, kurátorov a záujemcov o kvalitné vizuálne umenie. Má svojich stálych návštevníkov nielen z odbornej ale aj širokej verejnosti.

Kvalita galérie od jej počiatku stojí na osobnosti Gabriely Garlatyovej, Ph.D., a jej 24 ročnými zásluhami na profilácii galerijnej inštitúcie. Jej zásluhou vytvorila galéria zbierku umeleckých diel, ktorá dnes obsahuje 166 zbierkových predmetov. Za posledných 10 rokov získala na svoje výstavné, publikačné a akvizičné projekty z grantov MK SR a FPU 158 800,00€. 

Z vyššie uvedených dôvodov si Vás dovoľujeme požiadať o prehodnotenie presídlenia Mestskej galérie Rimavská Sobota do priestorov Mestského kultúrneho domu, ako aj prístup Bc. Silvie Habánovej. Dúfame, že celá vec bude kladne posúdená. 

— S pozdravom Mgr. Miloslava Borošová Michalcová, PhD.