Otvorený list poslancom NR SR a ministerke kultúry

Vážení poslanci a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky a Vážená pani ministerka kultúry SR,

Rada galérii Slovenska podáva návrh na pozastavenie navrhovanej novelizácie Zákona o múzeách a galériách, v celom navrhovanom rozsahu úprav koaličných poslancov. Navrhované úpravy neriešia zásadné otázky z oblasti kultúrnych inštitúcií a sú striktne orientované na výkon „dohľadu a kontroly“, bez zohľadnenia a uplatnenia odborných kritérií. 

Návrh v dôvodovej správe argumentuje vytváraním „predpokladov na pružnejšiu manažérsku výmenu v týchto inštitúciách“. Vzhľadom na historický vývoj kultúrnych inštitúcii na území Slovenska, celospoločenský význam kultúry a umenia, naviazanosť na problematiku kultúrneho dedičstva, súčinnosť s formálnym vzdelávaním, inštitucionálnu previazanosť so zriaďovateľmi, naviazanosť na krátkodobé a dlhodobé ekonomické ukazovatele, atď., sa javí argumentácia koaličných poslancov v podanom návrhu exaktne nepodložená. 

Všetky doterajšie snahy o zabezpečenie modernizácie a napredovania kultúrnych inštitúcii, legislatívne zapracované a dostatočne funkčne nastavené, by boli celkom eliminované. Upozorňujeme, že v dôvodovej správe uvedené zredukovanie nárokov na kvalifikované vedenie múzeí a galérii, by mohlo nepriaznivo ohroziť renomovanosť a kredibilitu inštitúcií aj v medzinárodnom kontexte. Funkčný výkon štatutárov „bez časového obmedzenia“ sa navyše už v minulosti neosvedčil. 

V dôvodovej správe navrhovaný spôsob odvolania štatutára/ky, ktorý bol zodpovedne a riadne poverený vedením kultúrnej inštitúcie na základe výberového konania, „bez udania dôvodu“ smeruje k podkopávaniu odbornej autority, ohrozuje význam riadneho výberového konania a kredibilitu odborníkov prizvaných k výberovému konaniu. 

Rezignáciou na kvalifikačné predpoklady štatutára/ky kultúrnych inštitúcií, „zrušením povinnosti ich verejného vypočutia“, sú inštitúcie vystavené riziku neodbornej správy. Zdôrazňujeme, že navrhovaným postupom by došlo aj k porušeniu princípu transparentnosti, ktorý patrí k základným princípom demokratického štátu. 

Na základe uvedeného vyššie máme za to, že zavedením navrhovaných úprav by s vysokou mierou pravdepodobnosti došlo k nestabilite odborného kreovania kultúrnych inštitúcii, ohrozeniu slobody vedeckého bádania a umenia, ktoré sú garantované Ústavou Slovenskej republiky (čl. 43/1) a v neposlednom rade k eliminovaniu záujmu odborníkov o post vedúcich pracovníkov.

Navrhované úpravy zo žiadneho hľadiska nezlepšujú postavenie a fungovanie galérií a múzeí na Slovensku. Máme dôvodnú obavu o ohrozenie správy kultúrneho dedičstva na Slovensku a rozklad pamäťových inštitúcií. Namiesto posilnenia rozvoja kultúry a snahy zvyšovať štandardy vedeckých pracovísk, prináša novelizácia nežiadúcu „normalizáciu“, ktorá môže viesť k ich oslabeniu.

Rada galérií Slovenska dlhodobo participuje s Ministerstvom kultúry SR na príprave štandardov pre múzeá a galérie a príprave novej legislatívy. Predložený návrh zákona je v hrubom rozpore s tým, o čo sme sa doteraz spoločne usilovali. Máme záujem naďalej otvorene participovať na kreovaní novej legislatívy a poskytovať súčinnosť v odbornej praxi. Je nevyhnutné podporovať procesy pre zabezpečenie kvalitného riešenia problematiky kultúrnych politík a ich manažovania v kontexte Stratégie pre rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030.

— Predsedníctvo RGS