Výzva BIELA KOCKA² — Cena RGS 2017

Rada galérií Slovenska vyhlasuje výzvu na nominácie na 2. ročník ocenenia
BIELA KOCKA² — Cena Rady galérií Slovenska za prínos v oblasti galerijných činností za rok 2017

Ocenenie je udeľované odborníkom (jednotlivcom/kolektívu) v oblasti galerijných činností: kurátorom, teoretikom umenia, galerijným pedagógom, reštaurátorom, dizajnérom a architektom výstav či kultúrnym manažérom.  

Súťažné kategórie
základné kategórie určené pre projekty realizované na pôde členských zbierkotvorných galérií RGS (zoznam členských galérií prikladáme k tlačovej správe) 
1/ edičný projekt (odborná publikačná činnosť)           
2/ kurátorský projekt 
3/ edukačný projekt 
4/ iný odborný projekt v oblasti galerijných činností (mimoriadne zhodnotenie zbierkového fondu / reštaurovanie / dizajn alebo architektúra výstavy)

nová kategória určená pre projekty galérií, ktoré nie sú členmi RGS, je otvorená pre nominácie za prínos v oblasti galerijných činností ako sú edičné, kurátorské, edukačné a iné odborné aktivity
5/ nezávislý projekt v oblasti galerijných činností (kategória je určená pre galérie, ktoré nie sú členmi RGS, nezávislé a súkromné galérie a kultúrne centrá s profesionálnymi aktivitami v oblasti vizuálneho umenia) 

Hodnoteným obdobím je 1. január 2017 až 31. december 2017.
Prihlášky môžete zasielať do 30. septembra 2018!

Členovia RGS a nezávislí odborníci môžu nominovať v jednotlivých súťažných kategóriách odborných zamestnancov galérií aj externe spolupracujúcich odborníkov  a to na základe vyplnenia a zaslania nominačného listu (na stiahnutie: rgsr.sk ) na korešpondenčnú adresu: 
Stredoslovenská galéria 
Dolná 8, 975 90
Banská Bystrica
(Na obálku pripíšte heslo: BIELA KOCKA – Cena RGS)

Nominované projekty bude posudzovať odborná porota v zložení: Mgr. Zuzana Labudová, PhD.; Mgr. Hana Hudcovičová Lukšů; Mgr. Peter Megyeši, PhD.; Mgr. Miloslava Borošová Michalcová; doc. Mgr. art. Svätopluk Mikyta; Mgr. Jana Németh; Lýdia Pribišová, PhD. Po vyhodnotení budú vybraní nominanti pozvaní na jesenné podujatie udeľovania Ceny RGS - BIELA KOCKA². 

Motiváciou je nielen uznanie v odbornej činnosti, ale tiež originálny a hodnotný artefakt ceny navrhnutý známym slovenským dizajnérom a vizuálnym umelcom Patrikom Illom. V neposlednom rade prináša ocenenie aj ďalšie možnosti odbornej spolupráce zo strany členských galérií RGS.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.