Galéria mesta Bratislavy

Galéria mesta Bratislavy a jej odborný tím hľadá nové cesty, prostredníctvom ktorých môže svoju prácu prepojiť s inými odbormi a tým adresovať význam umenia stále širšiemu publiku.

Priestory galérie sa stále viac otvárajú s cieľom vytvoriť dostupné, priateľské a inšpiratívne prostredie otvorené pre verejnosť, vrátane lokálnych umelcov a umelkýň, miestnych komunít a spoluobčanov so špeciálnymi potrebami.

Je to omnoho širšie a súčasnejšie chápanie základného poslania galérie – ktorá fungujuje od roku 1961 ako samostatná kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta – systematicky zhromažďovať, odborne spracovávať, ochraňovať, dokumentovať a verejnosti sprístupňovať zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia (formou výstav, stálych expozícií, vedecko-výskumnej, vzdelávacej a edičnej činnosti).

Galéria buduje zbierku ako súčasť kultúrneho dedičstva mesta Bratislavy a dnes spravuje viac ako 35 000 zbierkových predmetov, ktoré dokumentujú vývoj výtvarného umenia na Slovensku od obdobia gotiky po súčasnosť. Časť zbierky GMB tvoria diela starého stredoeurópskeho umenia.

Plní tiež zodpovednú úlohu vo sfére ochrany a starostlivosti o nehnuteľné kultúrne dedičstvo.

Budovy Mirbachovho a Pálffyho paláca, v ktorých galéria sídli, majú štatút národnej kultúrnej pamiatky. Galéria programovo vstupuje do mestského verejného priestoru aj prostredníctvom ďalších aktivít smerujúcich k záchrane, správe a realizácii výtvarných diel umiestnených v exteriéri jednotlivých mestských častí Bratislavy.

Súčasne ponúka vzdelávací program zameraný na tému verejného priestoru, jeho hodnôt a roly v životoch mestskej spoločnosti.

 

Kontakty

MIRBACHOV PALÁC
Františkánske nám. 11
815 35, Bratislava
pokladňa: +421 949 002 942
recepcia: +421 948 315 194


PÁLFFYHO PALÁC
Panská 19
815 35, Bratislava
pokladňa a recepcia: +421 949 002 147


e-mail: gmb@gmb.sk
www.gmb.sk/